ห้องตรวจโรคตา  
 
 

  ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทางจักษุกรรม โดยการใช้ยาและการผ่าตัด รวมทั้งให้การส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ความบกพร่องและฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็นแก่ผู้ป่วยโรคตา ให้การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สุขภาพทางจักษุวิทยาให้กับประชาชนในพื้นที่

              
การให้บริการ
ในเวลาราชการ ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช่วงเช้า 0800 - 1200 น. ตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทั่วไป
ช่วงบ่าย 1300 - 1600 น. หัตถการ(ผ่าตัดเล็ก,เลเซอร์) และตรวจรักษาผู้ป่วยที่ส่งปรึกษาจากแผนกต่าง ๆ


แพทย์ประจำกลุ่มงาน
1. น.อ.หญิง กัญญรัตน์ อุปนิสากร หน.กลุ่มงาน ฯ / จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน โทร.69363
2. น.อ.หญิง พรรณวิภา ผลชีวิน รอง หน.กลุ่มงาน / จักษุแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระจกตาและการ ผ่าตัดแก้ไขสายตา โทร.69362
3. น.ต.เกียรติ ถีวุฒิตา จักษุแพทย์ โทร.69361
4. น.ต.หญิง พัชราพร หวังวรวิทย์ จักษุแพทย์ โทร.69364

         

ตารางตรวจแพทย์

จักษุแพทย์
ออกตรวจ
0830 - 1200
ผ่าตัด
0830 - 1600
ผ่าตัดเล็ก
0830 - 1600
น.อ.หญิง กัญญารัตน์ อุปนิสากร
(ผู้เ่ชี่ยวชาญโรคต้อหิน)
จันทร์,พุธ,ศุกร์ พฤหัสบดี อังคาร
น.อ.หญิง พรรณวิภา ผลชีวิน
(ผู้เ่ชี่ยวชาญโรคกระจกตา)
จันทร์,พุธ,ศุกร์ อังคาร พฤหัสบดี
   น.ต.เกียรติ ถีวุฒิตา อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์ พุธ จันทร์
น.ต.หญิง พัชราพร หวังวรวิทย์ อังคาร,พฤหัสบดี จันทร์ พุธ


เครื่องมือตรวจรักษาพิเศษ 
เครื่องมือตรวจวินิจฉัย
     o เครื่องตรวจลานสายตา (Heidelberg visual field test)
     o เครื่องถ่ายรูปจอประสาทตา (Fundus photography)
     o เครื่องวิเคราะห์ขั้วประสาทตาด้วยเลเซอร์
เลเซอร์เพื่อการบำบัดทางจักษุ
     o Nd YAG เลเซอร์
     o Argon เลเซอร์
การบริการนอกเวลาราชการ 
รับปรึกษาและให้การรักษาในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินทางจักษุกรรม และอุบัติเหตุ ทางจักษุกรรม โดยแพทย์เวรจักษุกรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ
เคาร์เตอร์พยาบาล โทร.69357,69358
ธุรการกลุ่มงาน โทร. 038 - 933960 ,69366