• ประวัติผู้บริหาร      

      •การศึกษา  •การทำงานพล.ร.ต. สุรสิงห์ ประไพพานิช
ผู้อำนวยการ รพ.ฯ
Director H.M. Queen Sirikit Hospital Naval Medical Department

คุณวุฒิการศึกษา
ก่อนรับราชการ
ประถม
– ร.ร.ลาซาล
มัธยมต้น
- ร.ร.บดินทรเดชา
- มัธยมปลาย
- ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หลังรับราชการ
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
- อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
- หลักสูตรการบริหาร รพ. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ตำแหน่งในอดีต
- อายุรแพทย์ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์
- อายุรแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- รองผู้อำนวยการกองอายุรกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
- หัวหน้ากลุ่มงานดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการ
 
น.อ.พิเชฎฐ์ กรัยวิเชียร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
- ร.ร. สาธิตจุฬาฯ(ประถม-มัธยม) รุ่น17
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รุ่น 11
หลังรับราชการ
- ศึกษาอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (2535-2538)
- วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากแพทยสภา(2538)
- นายทหารอาวุโส รุ่น 33 ร.ร.นายทหารอาวุโส สรส.(สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง )(2544)
- ประกาศนียบัตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ รุ่นที่1 กองวิทยาการ พร. (2551)
- วิทยาลัยการทัพเรือ ยศทร. รุ่น 44 (2554-2555)
ตำแหน่งในอดีต
- แพทย์ใช้ทุนในสังกัด รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (2532)
- รักษาการรองผู้อำนวยการ รพ.สถานีทหารเรือสงขลา (2533-2534)
- รักษาการรองผู้อำนวยการ รพ.สรรพาวุธทหารเรือบางนา (2534-2535)
- ศัลยแพทย์แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (2538-2540)
- หัวหน้าแผนกศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (2540-2544)
- แพทย์ผู้บริหารงานหน่วยรถพยาบาล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (อัตราพลาง)(2542-2551)
- แพทย์ผู้บริหารงานหน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า (อัตราพลาง) (2544-2551)
- ผู้อำนวยการกองรังสีวิทยา รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (2551-2553)
- แพทย์นายทหารปฏิบัติการ พร. (2553-2554)
- ผู้ช่วย ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. (ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)(2556-2558)
- ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน พร.(2558-2560)
  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
น.อ.อภัย นพวงศ์ ณ อยุธยา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพ

คุณวุฒิการศึกษา

ก่อนรับราชการ
- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า 2529
หลังรับราชการ
- วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2532-2535 ตำแหน่งในอดีต

ตำแหน่งในอดีต
- ปี 2530-2532 ตำแหน่งรักษาการนายแพทย์ใหญ่ กรมทหารราบ ที่ 6 อำเภอ วารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
- ปี 2535-2537 ตำแหน่งศัลยแพทย์โรงพยาบาล ค่ายสุรสิงหนาท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
- ปี 2537-2539 ตำแหน่งศัลยแพทย์กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- ปี 2541-2548 ตำแหน่งศัลยแพทย์กองศัลยกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล ลพบุรี
- ปี 2548-ปัจจุบัน ตำแหน่งศัลยแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการสุขภาพ

น.อ.ชาตรี เปี่ยมศิริ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุน

คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา รร.พระปฐมวิทยาลัย
- แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
- วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ตำแหน่งในอดีต

- หัวหน้าแผนกแพทย์กองการบินทหารเรือ 2533
- อายุรแพทย์กองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2539
- รอง ผอ.รพ.ทหารเรือกรุงเทพ 2550
- หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2556
- ผอ.กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 2558รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุน